آغاز

به نام خدا

بالاخره بلاگ رو ساختم. هر عنوانی که انتخاب ميکردم قبلا ساخته شده بود: 'خانه دل' , 'خانه ی دل' , 'دلکده' , 'درويش' , 'همسفر دل' , 'آيينه و مهتاب' تا اينکه نوبت به اين اسم رسيد و اسم بلاگ اين شد.

چشم انتظارنظرهرعابری که ازاينجا ميگذره ، هستم .

عطار نيشابوری قبل از اينکه عارف بشه، يک مغازه عطاری داشت و زندگی عادی داشت ( درست مثل من و شما - حتما تو زندگيش مشکلاتی هم داشت - درست مثل من و شما ) تا اينکه يک روز يک درويش درحالی که ذکر خدا ميگفت از کنار مغازش رد شد، عطار به درويش گفت خدا قوت و از احوال درويش پرسيد. بعد به درويش گفت : درويش،مرگ چگونه است؟ و درويش گفت بسادگی خوابيدن حالای من. و کنار پيشخوان عطاری خوابيد. عطار به درويش نگريست و گفت: بهمين سادگي؟ ولی درويش پاسخی نداد عطار در انتظار بيداری درويش ماند اما کمی که گذشت ديد درويش به خواب ابدی رفته و اين عمل درويش تحولی در عطار بوجود آورد که عطاری رو رها کرد و ...... حالا همه عطار عارف رو ميشناسن. لزومی برای توضيح دادن نيست.

مردن برای کمک به درک ديگری ؟

شمس تبريزی

مولوی قبل از ديدن شمس تبريزي، درس دينی می داد و بالای منبر می رفت و مريدان زيادی داشت، تا اينکه يک روز بعد از اتمام درس به سوی بازار روانه شد و در حين راه رفتن به مردم بازار می نگريست که هريک دراحوال خويش غرقند و اوهم در تدريس غرق شده تا اينکه درويشی را ديد که از روبرو می آيد. مولانا دقت که کرد ديد چهره اين درويش مثل بقيه مردم نيست انگار ديوانه ای ميبيند و نگاه پرحرارتش از آتش درونش خبر ميده، مولانا فکر کرد که او عارفی مثل خودشه جلوتر رفت و گفت که با من رفاقت کن که من هم مثل تو هستم ( منم عارفم و درکت ميکنم) و درويش جواب داد که من خودم و غير خودم رو نميشناسم . مولانا متعجب پرسيد اهل کجايي؟ درويش خنديد و گفت ای جان نيمی از من جان است و دل نيمی ديگر آب است و خاک نيمی از من کنار دريا و نيمی ديگر همه دردانه. من بی دل و دستارم در خانه خمارم اين شرحی است بسيار و بعد رو به مولانا گفت: تو هم مستی اما مست خراباتی سرت به تدريس و فقه گرمه و بيخبری . و بعد به راه خودش ادامه داد و رفت. مولانا همونجا ايستاده بود و انگار آتش گرفته بود ديگر مردم بازار برايش مثل قبل نبودند انگار همه را جور ديگری می ديد و با اشفتگی به سوی درويش دويد و .... حالا همه مولوی رو ميشناسن.

بياين با هم به اين طريق حرفهايی رو بزنيم که گاهی اوقات تو اين عصر نانوتکنولوژی و فناوری شايد انتظار شنيدنشون نميره. ولی هيچ ايرادی نداره که آدم مجهزترين زندگی ها رو داشته باشه و درعين حال به عرفان و فلسفه و عشق هم  بدون نگاه جسمانی بپردازه.

نظرتو بگو که منشا تمام تحول ها ، حرف زدن  و حرف شنيدنه.

/ 1 نظر / 14 بازدید
fssdff

از طرح ايران ۱۱۳۰ حمايت کنيد